Hướng dẫn đầu tư

Văn bản pháp luật

KTG Industrial tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn cho các khách hàng và đối tác.

Các văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan đến đầu tư cụ thể như sau:

-  Luật kinh doanh bất động sản 2014;

- Luật đầu tư 2014;

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- …

Để được biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 0896 896 899 hoặc Email: ktgindustrial@ktg.com.vn